Worldforce Estonia OÜ veebilehe kasutus- ja andmekaitsetingimused

Veebilehe kasutustingimused

Worldforce Estonia OÜ, registrikood 14252969, aadress Väike-Ameerika 19 10129 Tallinn, telefon +372 53009398, e-post info@staff24.ee, õigusalane teave hõlmab Worldforce Estonia OÜ veebilehe (edaspidi veebileht) kasutustingimusi.

Worldforce Estonia OÜ teavitab, et käesoleval veebilehel avaldatav või edastatav teave on üksnes informatiivne.

Andmekaitsetingimused

Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus. Euroopa Liidu põhiõiguste harta  artikli 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

Andmekaitsetingimused puudutavad füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta.

Worldforce Estonia OÜ kinnitab, et me kogume võimalikult vähe andmeid. Me kogume andmeid selleks, et muuta oma veebilehte sisukamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Kui Te teete Worldforce Estonia OÜ-le päringu telefoni teel või e-posti teel, siis me kasutame Teie telefoninumbrit või e-posti aadressi ainult Teie päringule vastamiseks. Teie poolt päringule vastamiseks antud telefoninumbri ja e-posti aadressi andmetest ei moodustata andmekogumit.

Teeme endast oleneva, et isikuandmeid kaitsta. Teie andmete turvaliseks töötlemiseks kasutab Worldforce Estonia OÜ mõistlikus ulatuses infotehnoloogilisi ja füüsilisi turvameetmeid. Täielikku turvalisust isikuandmete kaitsmiseks tagada ei ole võimalik.

Worldforce Estonia OÜ isikuandmete kogumise teave.

Isikuandmete vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed: Worldforce Estonia OÜ, registrikood 14252969, aadress Väike-Ameerika 19 10129 Tallinn, telefon +372 53009398, e-post info@staff24.ee.

Isikuandmete töötlemise eesmärk: veebilehe külastuste põhjal andmete saamine, et  Worldforce Estonia saaks pakkuda asjakohasemat veebilehe sisu, muuta veebilehte sisukamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus: isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli 6 lõike 1 punktile a  andmesubjekti nõusolek töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Küpsiste kasutamise põhimõtted: Worldforce Estonia OÜ veebileht kasutab mitmesuguseid eri funktsioonidega küpsiseid informatsiooni kogumiseks, et tagada Teile parem veebilehe kasutajakogemus. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Me võime kasutada sessiooni- ja püsiküpsiseid. Küpsised võivad olla nii esimese osapoole kui ka kolmanda osapoole küpsised.

Kui Te ei soovi küpsiste salvestamist oma seadmesse, siis saate küpsistest loobuda, kui Te muudate oma veebilehitseja seadistusi või saate kustutada salvestatud küpsised. Seejuures on hea teada, et küpsistest keeldumine võib mõjutada veebilehe funktsionaalsust.

Worldforce Estonia OÜ veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, mis tähendab, et kolmandate isikute rakendused on seotud kolmandate isikute andmekaitsetingimustega.

Isikuandmete säilitamise aja määramise kriteerium:  andmeid säilitatakse ainult niikaua, mis on vajalik andmete kogumisel märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Teil on õigus taotleda Worldforce Estonia OÜ-lt juurdepääsu Teid kui andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele: Teil kui andmekaitsesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie kui andmesubjekti õigusi.

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis palun võtke ühendust telefonil +372 53009398 või e-posti aadressil info@staff24.ee.